万福|彩票快3

    
    

         Zadzwoń (48) 66 80 471

         info@agrosimex.com.pl

         Imidan 40 WG

         Imidan 40 WG jest ?rodkiem owadobójczym o szerokim spektrum dzia?ania. Zwalcza owady znajduj?ce si? we wszystkich fazach rozwojowych – od jaj po doros?e osobniki. Optymalne efekty osi?gane s? przy zastosowaniu ?rodka w fazie tzw. ?czarnej g?ówki”.

         Imidan 40 WG – Dzia?anie

         • Imidan jest ?rodkiem dostosowanym do integrowanej produkcji.?Nie jest uci??liwy dla ?rodowiska i nie akumuluje si? w glebie.
         • Imidan 40 WG?jest absorbowany przez warstw??woskow? ro?lin, co zabezpiecza przed?sp?ukiwaniem ?rodka i zwi?ksza jego dost?pno???dla zwalczanych owadów.
         • Fosmet – substancja o 2 torowym mechanizmie dzia?ania, z grupy insektycydów fosforoorganicznych
         • Szybki efekt zwalczania szkodników w ró?nych stadiach rozwojowych: jaja, larwy i osobniki doros?e
         • Insektycyd o dzia?aniu kontaktowym i ?o??dkowym
         • Idealne rozwi?zanie dla programów zapobiegania powstawaniu odporno?ci
         • Tolerancyjny dla fauny po?ytecznej

         Imidan 40 WG – Stosowanie

         • ?rodek owadobójczy w formie granul do sporz?dzania zawiesiny wodnej,
         • o dzia?aniu?kontaktowym i ?o??dkowym, przeznaczony do zwalczania owocówki jab?kóweczki w sadach?jab?oniowych i gruszowych.
         • Na ro?linie dzia?a powierzchniowo

         Jak mog? zamówi?

         Sklep internetowy

         Sprawd?

         Zadzwoń do nas

         Wype?nij formularz

         Sklepy stacjonarne

         Znajd?

            
            

                 Technology

                 Mobile phone

                 news

                 aviation

                 image

                 explore

                 Variety show

                 society

                 Super League