万福|彩票快3

    
    

         Zadzwoń (48) 66 80 471

         info@agrosimex.com.pl

         Generation Zatruta Pszenica

         Generation Zatruta Pszenica jest produktem?przeznaczonym? do stosowania przeciwko szczurom (szczur ?niady i w?drowny) oraz myszom (mysz domowa) wewn?trz i wokó? budynków prywatnych, publicznych i rolniczych (z wy??czeniem miejsc przechowywania produktów ro?linnych.

         Generation Zatruta Pszenica – Dzia?anie

         • Produkt dzia?a w ci?gu 3 do 5 dni po pobraniu.
         • Pojedyncza, niska dawka jest wystarczaj?ca do u?miercenia gryzoni.
         • Opó?nienie od pobrania do ?mierci wynika z mechanizmu dzia?ania i zapobiegania powstaniu nieufno?ci innych gryzoni, dzi?ki czemu kontynuuj? konsumowanie produktu.

         Generation Zatruta Pszenica – Stosowanie

         • W zwalczaniu gryzoni nale?y wyeliminowa? – o ile jest to mo?liwe – alternatywne ?ród?a po?ywienia przed zastosowaniem produktu.
         • Sprawdza? i uzupe?nia? punkty wy?o?enia przyn?ty 3 dni po pierwszym zastosowaniu, a nast?pnie jeden raz w tygodniu w przypadku wysokiej infestacji.
         • Sprawdza? i uzupe?nia? punkty wy?o?enia przyn?ty 7 dni po pierwszym zastosowaniu, a nast?pnie co 15 dni w przypadku niskiej infestacji.
         • Zwalczanie mo?e zaj?? 2 do 5 tygodni, w zale?no?ci od poziomu infestacji gryzoni.

         Jak mog? zamówi?

         Sklep internetowy

         Sprawd?

         Zadzwoń do nas

         Wype?nij formularz

         Sklepy stacjonarne

         Znajd?

            
            

                 education

                 mailbox

                 video

                 Foreign exchange

                 search for

                 culture

                 car

                 aviation

                 search for