万福|彩票快3

    
    

         Zadzwoń (48) 66 80 471

         info@agrosimex.com.pl

         Focus kostka

         Focus kostka jest to nowoczesny?preparat nale??cy do II generacji rodentycydów do stosowania przeciwko szczurom (?niadym i w?drownym) oraz myszom domowym, wewn?trz i wokó? budynków prywatnych, publicznych i rolniczych (z wy??czeniem miejsc przechowywania produktów ro?linnych).

         Focus kostka – Dzia?anie

         • Kostka ma kszta?t sze?cianu, z frezowanymi bokami oraz wydr??onym kana?em do zawieszenia na drucie w karmiku deratyzacyjnym.
         • Bardzo trwa?a forma w stosunku do granulatu i ziarna.
         • Wysoka oporno?? na wilgo? dlatego te? mo?e by? stosowana w kontakcie z wilgoci?
         • Nie dzia?a natychmiastowo dzi?ki czemu eliminowany jest efekt nieufno?ci u szczurów a wy?o?ona przyn?ta
         • Zalet? kostki jest mo?liwo?? prowadzenia bie??cej kontroli pobierania przyn?ty, cz?stotliwo?ci i jej ilo?ci.

         Focus kostka – Stosowanie

         • Wy?o?enie przyn?ty powinno by? najbli?ej ?ladów bytowania gryzoni (wzd?u? ?cian, w pobli?u odchodów, gniazd, ?ladów, ?cie?ek, wygryzionych miejsc).
         • Przyn?ta musi by? bezpiecznie umieszczana, aby nie dopu?ci? do spo?ycia przez zwierz?ta domowe i inne zwierz?ta nie b?d?ce przedmiotem zwalczania lub cz?owieka, a szczególnie dzieci.
         • Nale?y zabezpieczy? przyn?t? (np. przez przykrycie p?ytk?), aby nie mog?a zosta? przemieszczana
         • ?aden z rodentycydów nie mo?e by? wy?o?ony luzem
         • Wszystkie postacie musz? by? podane w karmiku deratyzacyjnym lub bezpo?rednio do kana?u wydr??onego przez gryzonie.

         Jak mog? zamówi?

         Sklep internetowy

         Sprawd?

         Zadzwoń do nas

         Wype?nij formularz

         Sklepy stacjonarne

         Znajd?

            
            

                 image

                 aviation

                 city

                 Go abroad

                 society

                 Premier League

                 Second-hand housing

                 fashion

                 Mobile phone