万福|彩票快3

    
    

         Zadzwoń (48) 66 80 471

         info@agrosimex.com.pl

         Celtic ?wieca owadobójcza agrosimex

         Celtic ?wieca 20 FU

         Celtic ?wieca 20 FU to produkt przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbo?owych i paszowych, w których wyst?puj? szkodniki ziarna, nasion i ich przetworów.

         Substancja aktywna: Pirymifos metylowy 225g/kg.

         Celtic ?wieca 20 FU?– Dzia?anie

         • Insektycyd o dzia?aniu kontaktowym, ?o??dkowym i gazowym.

         Celtic ?wieca 20 FU?– Stosowanie

         • Produkt w formie generatora dymu.
         • Obiekt przeznaczony do dezynsekcji dok?adnie wysprz?ta?, oczy?ci? i uszczelni?.
         • Przed zabiegiem ewakuowa? ludzi i zwierz?ta gospodarskie z obiektu, zamkn?? wszystkie wywietrzniki, okna i drzwi (za wyj?tkiem drzwi ewakuacyjnych). Uszczelni? wszelkie nieszczelno?ci.
         • W przypadku stosowania wi?cej ni? jednej ?wiecy, ?wiece rozmie?ci? równomiernie na pod?odze pomieszczenia.
         • ?wiec? wstrz?sn?? w celu rozlu?nienia zawarto?ci, a nast?pnie zdj?? pokrywk? i zapali? ods?oni?ty zapalnik zapa?k? lub zapalniczk? (nie wyjmowa? zapalnika).
         • W razie przypadkowego zapalenia si? p?omień zdmuchn??.
         • Zapalnik tli si? oko?o 20 sekund zanim nast?pi wydzielanie si? ?rodka. Szybko zapali? wszystkie ?wiece, pracuj?c w kierunku wyj?cia. W przypadku zapalania kilku ?wiec lub sytuacji, gdy nie jest mo?liwe szybkie opuszczenie odymianego pomieszczenia natychmiast po wykonaniu zapalania, u?ywa? odpowiednich kombinezonów ochronnych oraz sprz?tu do oddychania (pó?maska z filtrem od EN 140 z filtrem cz?stek sta?ych lub EN 143 P3 lub analogiczne).
         • Obiekt zamkn?? na 24 godziny, upewniaj?c si?, ?e drzwi zosta?y zamkni?te na klucz oraz umie?ci? informacj? o wykonywanym zabiegu.
         • Przed ponownym przyst?pieniem do pracy wietrzy? obiekt co najmniej 1 godzin?.W razie konieczno?ci wcze?niejszego wej?cia ni? 4 godziny po wykonaniu zabiegu, na?o?y? mask? przeciwgazow?.

          

         Jak mog? zamówi?

         Sklep internetowy

         Sprawd?

         Zadzwoń do nas

         Wype?nij formularz

         Sklepy stacjonarne

         Znajd?

            
            

                 Second-hand housing

                 reading

                 Premier League

                 Second-hand housing

                 Super League

                 reading

                 aviation

                 Super League

                 car