万福|彩票快3

    
    

         Zadzwoń (48) 66 80 471

         info@agrosimex.com.pl

         Netafim – systemy nawadniania w ofercie Agrosimex

         Agrosimex oficjalnym dystrybutorem Netafim

         Firma Agrosimex zosta?a oficjalnym dystrybutorem produktów firmy Netafim w Polsce. Dzi?ki tej wspó?pracy oferta naszej firmy poszerzy si? o szereg najwy?szej jako?ci produktów do budowy systemów nawadniaj?cych.

         neatfim - agrosimex dystrybutor

         Netafim – informacje o firmie

         Netafim to ?wiatowy lider w dziedzinie projektowania i produkcji systemów, urz?dzeń i materia?ów do nawadniania. Pocz?tki firmy si?gaj? roku 1965, kiedy to na pustyni Negev w Izraelu podj?to próby nawadniania upraw w ekstremalnych warunkach. Dzi? Netafim dzia?a w 110 krajach ?wiata i dostarcza systemy irygacyjne dla milionów rolników.

         Netafim w liczbach

         110 – liczba krajów, w których obecnie dost?pne s? produkty firmy Netafim

         29 – w postaci tylu filii dzia?a firma

         17 – w tylu zak?adach powstaj? produkty Netafim

         10 000 000 – to powierzchnia hektarów ziemi, za nawodnienie których odpowiada dzi? firma Netafim

         150 mld – tyle linii kropluj?cych Netafim wyprodukowa? dla ponad 2 mln plantatorów

         Nawadnianie upraw od ?ród?a wody do ro?liny

         Netafim oferuje urz?dzenia do budowy kompletnego systemu nawadniania – od ?ród?a wody a? po urz?dzenia końcowe dostarczaj?ce j? a? do korzeni ro?liny. Oferta obejmuje tak?e sprz?t do precyzyjnego dozowania nawozów wraz z wod?, czyli fertygacj?.

         • Linie kropluj?ce
         • Ta?my kropluj?ce
         • Kroplowniki
         • Zraszacze
         • Mikrozraszacze

         Mottem Netafim jest pomaganie rolnikom uprawia? wi?cej, zu?ywaj?c mniej zasobów – ?grow more with less”.

         Dowiedz si? wi?cej o historii firmy Netafim

         Systemy nawadniaj?ce Netafim

         Netafim dla upraw pod os?onami

         W uprawie ro?lin pod os?onami takimi jak szklarnie czy tunele niezb?dne jest zapewnienie ro?linom odpowiedniej dost?pno?ci wody, sk?adników od?ywczych i utrzymanie parametrów klimatycznych.

         Rozwi?zania dostarczane przez Netafim cechuje najwy?szy poziom jako?ci i precyzji. Kontrolowane nawadnianie i fertygacja – poprzez podanie zadanej ilo?ci wody i nawozów – pozwalaj? na osi?ganie wy?szych plonów o lepszej jako?ci.

         Z kolei urz?dzenia ch?odz?ce i nawil?aj?ce Netafim pozwalaj? na prowadzenie uprawy w optymalny sposób. Urz?dzenia cyfrowe pomagaj? w automatyzacji i monitorowania ca?ego procesu.

         Produkty polecane do nawadniania w uprawach pod os?onami:

         Netafim dla upraw polowych i warzyw

         Precyzyjne systemy do nawadniania i fertygacji upraw pozwalaj? na dostarczenie ro?linom dok?adnie takiej ilo?ci wody i sk?adników pokarmowych, jakiej potrzebuj?. To umo?liwia gospodarstwom osi?gni?cie wy?szych plonów w ka?dym sezonie przy utrzymaniu kosztów pod kontrol?.

         Nawadnianie i fertygacja za pomoc? rozwi?zań Netafim pozwalaj? na osi?ganie wy?szych, bardziej jednorodnych plonów i utrzymanie lepszej kondycji ro?lin niezale?nie od panuj?cej pogody.

         Niekorzystne warunki pogodowe takie, jak przymrozki, susze, czy fale upa?ów s? wyzwaniem dla wielu gospodarstw. Precyzyjna irygacja pozwala na zmniejszenie tych ryzyk poprzez podawanie zaplanowanych ilo?ci wody i nawozów do korzeni ka?dej ro?liny przez system nawadniaj?cy.

         Narz?dzia cyfrowe umo?liwiaj? nam zaplanowanie, monitorowanie, kontrolowanie i podj?cie koniecznych interwencji w ca?ym systemie nawodnieniowym.

         Produkty polecane do upraw polowych i warzywnych:

         • Linie kropluj?ce Netafim
         • Ta?my kropluj?ce Netafim
         • Zraszacze MegaNet
         • Zraszacze SpinNet
         • Kroplowniki PCJ CNL z kompensacj? ci?nienia i antykapaczem

         Netafim dla upraw sadowniczych

         Uprawy sadownicze wi??? si? z du?ymi inwestycjami i du?ym ryzykiem. Precyzyjne nawadnianie i fertygacja mo?e s?u?y? osi?ganiu wy?szych, bardziej jednorodnych plonów i utrzymaniu zdrowych ro?lin – niezale?nie od niekorzystnej pogody – w ka?dym sezonie.

         Aries – ta?my i linie kropluj?ce

         Wyzwania dla uprawy owoców takie jak fale upa?ów, przymrozki, susza, inwazje szkodników to czynniki, których skutki mog? by? wyeliminowane lub ograniczone za pomoc? systemów nawadniaj?cych Netafim.

         Instalacja nawodnieniowa umo?liwia dostarczenie ka?dej ro?linie sk?adników od?ywczych i wody prosto do systemu korzeniowego. Rezultatem jest nie tylko wi?kszy przychód z osi?gni?tego plonu, ale tak?e oszcz?dno?ci wody, nawozów, pracy i ?rodków ochrony ro?lin.

         Produkty polecane do upraw sadowniczych:

         • Linie kropluj?ce Netafim
         • Ta?my kropluj?ce Netafim

         Systemy nawadniaj?ce Agrosimex

         Zapraszamy do kontaktu z Dzia?em Nawodnień w firmie Agrosimex. Nasi specjali?ci udziel? Państwu informacji o w?a?ciwo?ciach produktów, pomog? w zaprojektowaniu i doborze urz?dzeń.

         nawodnienia@agrosimex.com.pl

         Produkty Netafim dost?pne s? w hurtowniach i wybranych sklepach sieci Agrosimex, a tak?e u partnerów handlowych.

         Pomo?emy Państwu znale?? odpowiedzi na pytania:

         • Jak zaprojektowa? system nawadniania?
         • Jak zaprojektowa? nawadnianie kropelkowe?
         • Jakie linie kropluj?ce dobra? do danej uprawy?
         • Jak skonstruowa? system antyprzymrozkowy?

         Share this story

         Szczególnie polecamy

         Tanaris

         Tanaris - herbicyd selektywny o dzia?aniu uk?adowym, stosowany doglebowo i...

         ?Sprawd?

         Startus Active Duo

         P?ynny nawóz organiczno-mineralny z kwasami humusowymi, który aktywizuje rozwój systemu...

         ?Sprawd?

         Pictor 400 SC

         ?rodek grzybobójczy opracowany specjalnie do ochrony rzepaku. Po??czenie substancji czynnych...

         ?Sprawd?

         Pastor 80 WG

         Fungicyd do stosowania zapobiegawczego w ochronie jab?oni, gruszy, wi?ni,?czere?ni, maliny,...

         ?Sprawd?

            
            

                 news

                 Information

                 game

                 city

                 Variety show

                 Technology

                 Foreign exchange

                 culture

                 Mobile Games